Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług na platformie internetowej prowadzonej przez Klub Żeglarski Horn Kraków pod adresem online.hornkrakow.pl

Usługodawcą jest Klub Żeglarski Horn Kraków, ul. Kozia 22, 30-733 Kraków, NIP: 675-12-23-732, zwany także Klubem.

Platforma szkoleniowa online.hornkrakow.pl Klubu Żeglarskiego HORN Kraków jest obsługiwana przez firmy: PAPAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-733), ul. Kozia 22, KRS: 0000958675, NIP: 6793234427 oraz RUDDER Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-733), ul. Kozia 22, KRS: 0000961969, NIP: 6793235438.

Kontakt ze Klubem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 726 467 675

(koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@hornkrakow.pl.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia na Platformie Internetowej.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Platformy Internetowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługa – prezentowana na Platformie Internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Platformą Internetową w związku z charakterem oferowanych usług.
 6. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Platformy Internetowej.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Platformy.
 8. Platforma Internetowa (Platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem platforma.hornkrakow.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze platformy internetowej dostępnej pod adresem online.hornkrakow.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie Internetowej przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • przeglądarka internetowa Chrome lub Internet Explorer w najnowszej wersji,
  • rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli.
 4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień i płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych online.hornkrakow.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas kursów).
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Platformy.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do wykonania Usługi oraz przekazywania informacji.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania Zamawiającego z kursu/usługi.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Platformy Internetowej Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.
 7. Aby korzystać z usług Klubu, klient musi skorzystać z opcji rejestracji (logowania), czyli zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia oraz bezterminowego dostępu do materiałów. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z platformy potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Usługodawcą, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu usługi. Email może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy z Usługodawcą.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy, tradycyjnym przelewem lub gotówką w biurze klubu przy ulicy Koziej 22 w Krakowie. W przypadku przelewu Klient przesyła potwierdzenie wpłaty na adres: szkolenia@hornkrakow.pl
 10. Udział w kursach/usługach bezpłatnych nie zobowiązuje Klienta do korzystania z kolejnych ofert Sprzedającego i nie jest w żaden sposób wiążący finansowo z Usługodawcą.
 11. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów usługi zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.
 12. Uczestnik, który chce wziąć udział w kursie musi posiadać komputer oraz oprogramowanie niezbędne do korzystania z usługi.
 13.  Organizator nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy uczestnika, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą uwzględniane.

§4 Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Klubu Żeglarskiego Horn Kraków. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub emailowej zgody Usługodawcy. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych kursach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą zgłaszane do prawnika Sprzedającego i rozpocznie się postępowanie w celu uzyskania odszkodowania.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na fakt, że Platforma sprzedaje gotowe kursy, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy.

§6 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy lub w formie papierowej wysłanej na adres Usługodawcy.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego elektroniczne pismo o powodzie reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.
 4. Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Klubu o tym fakcie.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów platformy internetowego w związku z zakupami jest Klub Żeglarski HORN Kraków oraz spółki zarządzające platformą: PAPAJ Sp. z o.o. i RUDDER Sp. z o.o..
 2. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
 4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) znajduje się TUTAJ

§8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto na Platformie zostaną poinformowani o ewentualnym zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Platformą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).