Nauczyciel Żeglarstwa NŻ1_2022

Nauczyciel Żeglarstwa NŻ1_2022

Termin kursu:

Zajęcia teoretyczne: 14.02-04.04.2022*

*UPDATE: Rozpoczęcie zajęć zostaje przesunięte na dzień 21.02.2022r. Godzina pozostaje bez zmian (1730).

Zajęcia praktyczne: kwiecień-maj 2022 (dokładny harmonogram ustalamy z grupą w trakcie zajęć teoretycznych)

Organizatorzy: Klub Żeglarski Horn Kraków oraz Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski.

Uwaga! W komentarzu do zamówienia prosimy o wpisanie wybranego kursu:

1. NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ

2. INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

Część teoretyczna kursu odbywa się w okresie zimowym. Część praktyczna odbywa się na wiosnę w kwietniu oraz w maju 2022.
Zajęcia teoretyczne zajmą ok. 20 godzin. Na zajęcia praktyczne przeznaczamy ok. 40 godzin.
Szkolenie teoretyczne odbywa się raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 1730 do ok. 2030.
Termin egzaminu zostanie ustalony podczas trwania części praktycznej kursu.
Egzamin przed komisją PZŻ odbędzie się po zakończeniu kursu na sprzęcie, na którym prowadzone są szkolenia.

Informacje o wymogach oraz programie szkolenia:

NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończone 18 lat,
– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
– posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
– zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
– posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

UPRAWNIENIA:
Nauczyciel żeglowania jest uprawniony do:

– praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie – pod nadzorem KWŻ,
– samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,
– prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:

– ukończenie 24 lat,
– posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiadanie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
– posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego,
– posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,
– posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum sześć kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

UPRAWNIENIA:
Instruktor żeglarstwa jest uprawniony do:

– organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
– potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
– pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.